Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

všeobecne o útulkových psoch

všeobecne o útulkových psoch...

Ludia je jedno co mame je to zivy tvor s dusou. Nezbavujme sa psov.
Pred kupou prestudujme standardnych jedincov a pozrime ich aj na medzinárodných výstavách psov .
Len naštíviť klubové výstavy nestačí...
Nekupujme nestandardnych jedincov s PP alebo priam psov bez pp.
Ak uz mame neštandardných psov alebo jedinca bez PP ratšej sterilizujme ich a kastrujme ich.
Ved nestandardny jedinec aj tak sa neda pouzit do chovu podľa SKJ a SFK stanov.
Nemnozme psov.
Pri chove dodrzujme standard plemena danej krajiny.
Nenechajme sa zlakat klubov ktorym nie vzdy ide o standard plemena.
Nepodporujme mnozitelov a vykupcov alebo výcvykárské školy ktoré predávajú neštandardných jedincov
a psov z neznameho pôvodu.
 
AKo postupovať ak už máme neštandardného psíka?
citát zákona:

Ochrana spotrebiteľa – postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácie


Anotácia:

Pes s PP je tovar na ktorý sa tento zákon sa vsťahuje.

Reklamačné konanie, povinnosti predávajúceho a práva spotrebiteľa sú upravené Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“ – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov)

a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).


Povinnosti predávajúceho

Za kvalitu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb voči spotrebiteľovi právne zodpovedá predávajúci. Zodpovednosť predávajúceho je objektívna, čo znamená, že predávajúci sa nemôže počas trvania záručnej doby tejto svojej zodpovednosti nijako zbaviť.

(Predávajúci je chovateľ alebo majiteľ suky ktorý predáva svoj tovar. Tovar v tomto znení je šteniatko . Podľa zákona ak

sa jedná o šteniatko s PP tak musí chovateľ predávať výlučne zdravé štandardné. Ak sa jedná o šteniatko bez PP tak predajca nesmie zavádzať kupujúceho takže do zmluvy musí uviesť, že sa jedná o šteniatko neštandardné alebo ide o kríženčeka a to bol dôvod prečo nemá Preukaz Pôvodu)

Predávajúci zodpovedá za vady, o ktorých vie, ale aj za tie, o ktorých nevedel.

Zodpovedá za všetky vady, ktoré má vec pri prevzatí kupujúcim, ale aj za tie, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Nie je teda rozhodujúce, či ide o vady zjavné alebo skryté, ktoré sa prejavia až pri používaní veci.

"Vady" u štaniatok sú nasledovné: šteniatko môže byť neštandardné s PP, choré, alebo kríženček bez PP.

Existujú však dve výnimky, kedy predávajúci nezodpovedá za vady, a síce:

 • pri použitých veciach nezodpovedá za vady, ktoré vznikli ich používaním alebo opotrebením,

(ak štaniatko bolo zdravé ale kôly zlemu zaobchádzaniu u majiteľa pes ochorel)

 • pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(Vady u štaniat treba uviesť v zmluve za ktoré ale predajca neručí lebo predajca vie o nich to je dôvod prečo znížil cenu)

Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho na ne upozorniť. Ak treba, aby sa pri užívaní

veci zachovali osobitné pravidlá, napr. ak sa užívanie riadi návodom, predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu

návod na používanie v slovenskom jazyku. Ak túto povinnosť nesplní, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu,

ktorá z toho vznikla. ("užívanie" znamená chovať držať psa podľa zákona a chovateľských stanov podľa "návodov".

Ak majiteľ napriek všetkemu nemá šancu získať na výstave ocenenie výborné alebo povaha psa nespľňa štandard

je možná reklamácia)

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia

reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť sprístupnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

(U psov sa jedná "uplatnenie reklamacie" je v SKJ, SFK alebo u veterinára. "Oprava tovaru" znamená

u psov nasledovné : ak jedinec je chorý tak predávajúci musí zaplatiť všetky veterinárne výdavky na starostlivosť

na choreho psa, alebo zadarmo zabezpečiť výmenu psa na štandardneho jedinca. Je možné podľa dohody

dodať za darmo majitelový noveho štandardneho psa.)

Záruka

Záruka na predaný výrobok alebo poskytnutú službu je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú na predanom výrobku alebo poskytnutej službe. Záručná doba plynie od momentu prevzatia veci spotrebiteľom, tak záručná doba začína plynúť až uvedením veci do prevádzky.

(u psov to znamená že majiteľ dostane kupno predajnú zmluvu a veterinárny doklad (zdravotná karta psa

-očkovací preukaz od chovateľa či predajcu štaniatok.

Ak sa jedná o chovateľa ktorý predáva rodokmeňoveho psa tak sa ešt dodá aj rodokmeň ktorý je na špeciálnom

papiery kde je uvedená hlavička, pečiatka klubu a organizácie  SKJ alebo SFK kde je centrálná plemenná kniha)

Záručná doba neplynie v období, počas ktorého spotrebiteľ nemá reklamovanú vec k dispozícii, teda neplynie v čase

od uplatnenia zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať.

V prípade, že reklamácia je vybavená výmenou reklamovanej veci za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Nová záručná doba začína plynúť aj v prípade výmeny súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).("záručný list u

psov znamená preukaz pôvodu, a očkovací preukaz)

 Doklad o kúpe by mal obsahovať tieto údaje:

 • meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho,(názov chovateľskej stanici)
 • sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho,
 • obsah záruky, jej rozsah a podmienky, (preukázanie výsledkov výstav a skúšok, veterinárne ošetrenia)
 • dĺžku záručnej doby,
 • údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Ak záručný list , doklad o kúpe neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo prostredníctvom reklamy môže predávajúci poskytnúť záruku

presahujúcu rozsah .

záruky ustanovenej v Občianskom zákonníku. V tomto prípade je však predávajúci oprávnený určiť podmienky a

rozsah tejto záruky, t. j. po uplynutí všeobecnej záručnej doby 24 mesiacov (prípadne inej zákonnej záručnej doby tak

ako je uvedené nižšie) môže obmedziť možnosť uplatnenia reklamácie, môže napríklad žiadať, aby ste tovar predložili spolu s originálnym obalom a pod.

 

Občiansky zákonník ustanovuje záručné doby, ktoré predávajúci nemôže za žiadnych okolností skrátiť:

 • všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov sa vzťahuje na predaj nového (nepoužitého) tovaru kúpeného
 • v kamennom obchode, prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, katalóg, inzercia v tlači, telefón, elektronická pošta a pod.) alebo pri podomovom predaji (návšteva predávajúceho u kupujúceho doma
 • alebo na rôznych predajných akciách mimo sídla prevádzkarne predávajúceho),
 • všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov platí aj pri zhotovení veci na zákazku (na základe zmluvy o dielo alebo objednávky na práce),
 • osobitná záručná doba v trvaní 3 roky platí pri zhotovení stavby; vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov,
 • osobitná záručná doba v trvaní 3 mesiace platí na práce pri oprave a úprave veci (ak je pri oprave alebo úprave dodaná napr. nová súčiastka, tak potom sa na ňu vzťahuje 24-mesačná záručná doba; zhotoviteľ je
 • povinný objednávateľovi vydať záručný list s označením záručnej doby),
 • osobitná záručná doba v trvaní 18 mesiacov platí pri stavebných prácach,
 • osobitná záručná doba v trvaní 12 mesiacov platí pri predaji použitých vecí (predávajúci je povinný ju spotrebiteľovi poskytnúť; v prípade kúpy veci od iného spotrebiteľa poskytnutie záruky závisí od dohody oboch spotrebiteľov),
 • osobitná záručná doba v trvaní 1 dňa platí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, pretože v prípade takýchto
 • vecí je potrebné uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak toto právo zanikne.

Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná

doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava na výrobok kvôli určitej jeho vade, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Práva spotrebiteľa

Občiansky zákonník rozlišuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady predanej veci v závislosti od

druhu a povahy vady.

V § 622 sú upravené práva spotrebiteľa v prípade tzv. odstrániteľných vád.

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa

vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na

cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V § 623 sú upravené práva spotrebiteľa v prípade tzv. neodstrániteľných vád, ako aj v prípade tzv. opätovného vyskytnutia sa vady po oprave alebo v prípade väčšieho počtu vád.Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni

riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na

odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny.

Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú spotrebiteľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady.

Podľa výkladu Občianskeho zákonníka právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má spotrebiteľ. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčný, ale poškriabaný elektrospotrebič), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Uplatnenie reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zväčša sa uplatňujú vady výrobného charakteru, vady, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kde sa uplatňuje reklamácia?
Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná

reklamáciu vybaviť. Pojem „určená osoba“ bol do zákona o ochrane spotrebiteľa zavedený novelou z roku 2008 a znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v

záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis.

POZOR!! Znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba sa nepovažuje za osobu určenú!

(u psov znamená nasledovné. "prevádzkáreň" je klub a kynologická organizácia."určená osoba" znamená osoba

ktorá pozná štandard plemena-medzinárodný posudzovateľ na výstavách, pozná chovateľské predpisy SKJ, alebo SFK

alebo je to veterinár ak sa jedná o chorobu u psa a to je dôvod reklamácie.)

V prevádzkarni predávajúceho a u určenej osoby musí byť počas celej prevádzkovej doby prítomný

zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. ( u psov top znamená, že musí byť prítomný aj chovateľ

a posudzovateľ-odborník na danu vec týkajúc sa reklamácie. Ak chovateľ porušil chovateľské predpisy

tak sa mu opdobere licencia chovateľská a zruší sa mu chovateľská stanica. Ak to je množiteľ tak popmocou

veterinára polície môže docieliť kupujúci aby sa psy u množiteľa sa šterilizovali kastrovali s čím sa zabráni

množenie neštandardných psov alebo psov bez PP či krížencov. Pravdaže majiteľ musí podať aj trestne oznámenie na predajcu)

Určenie spôsobu vybavenia reklamácie
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim poverený zamestnanec, alebo určená osoba povinne

poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) a zľavu z kúpnej ceny.

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si chce uplatniť, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v

odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické testovanie-veterinárne testovanie výrobku _psa

 do 30 dní.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie.

V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či

spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie,

napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu. Vybavenie reklamácie však

nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia

(v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov, alebo medializovať!

Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená

osoba danej organizácie SKJ alebo SFK.

Ak spotrebiteľ pošle takýto výrobok na odborné posúdenie a odborným posúdením preukáže, že výrobok má

vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu

predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej

zľavy z ceny výrobku.

Náklady na odborné posúdenie
Z hľadiska nákladov, ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas

celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace

účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady (zdravotný stav psa) je

spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

Doklad o vybavená reklamácie
Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o

vybavení reklamácie.

Ako to funguje v praxi?

REklamovať psa s PP aj bez PP sa dá .

Stále je lepšie reklamovať psa u predajcu než zbaviť sa psa ktorý nesplnil naše očakávanie.

Nielen že porušíme zákony týraní psov ale ublížíme aj nevinnemu tvoru ktorý za nič nemôže.

PReto pred kúpi "dva krát mer a raz rež", "overuj preveruj" príslovie.

(pozor na výkupcov _psy neviete kam sa dostanú v akom stave.

Predať do výkupu psov je hrubé porušenie chovateľských stanov:

Psy bežne ktorý sa dostanú do rúk výkupcom sú buď neštandardný, buď nevedno pôvod, alebo sa chovateľ

za peniaze _obohatenie sa _bol ochotný sa zbaviť psa a porušil tým aj zákon o ochrane zvierat.

Vieme vôbec kam išli naši slovenský psy, šteniatká a na aké účely?

Niekoľko výkupcov kam aj čierný ovčiak, nemecký ovčiak, malinis , doberman, bradáč veľký  sa dostal pozor nanich.:

http://www.k9workdogs.com/Zippo-Redox.html

http://www.workdogs.com.au/

http://workingdogz.com.au/

http://www.jinopo.cz/dogsav.php

http://www.volny.cz/k9dog/knpv.html

http://nashvillek9.com/nashville-puppies-for-sale/

http://www.artzlipin.cz/faq.html

http://www.elitek9.com/

http://www.dragongsd.com/K9sSold.html

http://www.k9ambassador.com/links.html

http://www.k-9classifieds.com/

http://www.k-9classifieds.com/

http://www.guarddogtraining.com.au/html/dogs_for_sale.html

http://www.bullocksk9kennels.com/sale_04.htm

http://www.qualityk9concepts.com/

http://www.vonfalconer.com/policedogsforsale.html

http://www.worldwidecanine.com/dogsforsale.htm

http://www.zauberberg.com/dogs-for-sale.html

http://www.chinasmack.com/2010/pictures/chinese-medical-school-laboratory-dogs-experiments-surgeries.html

http://www.peta.org/issues/animals-used-for-experimentation/dogs-in-laboratories.aspx

http://www.humanesociety.org/issues/pets_experiments/

http://www.thepetitionsite.com/976/371/155/stop-the-uk-government-from-legalising-the-use-of-stray-pets-in-lab-experiments/

http://www.huffingtonpost.co.uk/michelle-thew/government-opens-laborato_b_1535640.html

http://www.edms.org.uk/2012-13/216.htm

 

 

 

 

TOPlist